İşyeri Açma Ruhsatı

Ruhsat Verilmesinin Amacı :

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, işyeri faaliyetleri sırasında hava, toprak ve su kirlenmesi gibi çevreye zarar vermesi muhtemel olayların yanında insan sağlığına zarar vermesi muhtemel unsurları da en aza indirerek ortadan kaldırmak amacını taşır. Birçok tehlikeye karşı güvenlik önlemi almak sureti ile, koşullara uygun şekilde, yetkililerce denetlenerek işyerlerinin çalışmasını sağlamak için gereklidir. İşletmeler iş güvenliği ortamı sağlamak, hava, su ve toprağın kirlenmemesini sağlamakla yükümlüdür.

İlgili Kanun ve Yönetmelik :

Ruhsatlar, işyerlerinin faaliyetine göre sıhhi ve gayrısıhhi müesseseler olarak verilir. Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır. Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgeleri'ne bırakılmıştır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği hükümlerince GSM ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.
Ruhsatlar İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ve Nasıl Alınır?

Yetkili Müdür Sözleşmesi: İşletmenin faaliyetine göre yönetim kurulu tarafından tayin edilen sorumlu müdür ile yapılan sözleşme (1. sınıf GSM'lerde zorunlu olmakla birlikte yetkili müdürün mühendis olması şarttır).
Olumlu İtfaiye Raporu: Olası bir yangın durumunda alınması gerekli önlemlerin yeterliliği hakkında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen rapor.
İski Görüşü: Her firma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ' ye müracaat ederek, ruhsat için görüş alacaktır. İSKİ tarafından gerekli görülürse DKKR (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı) alacaktır
ÇED Raporu: İşletmenin faaliyet konusuna göre istenir. Gerek görüldüğü takdirde işletme sahibi proje tanıtım dosyası hazırlayarak Çevre ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne sunar.Yürütülen işlemler sonrasında ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir raporu verilir
Emisyon İzni: İşletmenin faaliyet konusuna göre istenir. Çevre (Emisyon) iznine tabi görüldüğü takdirde yetkililerce gerekli ölçümler yapılarak analiz raporu Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'ne sunulur. ("ÇED Gerekli Değildir" görüşü alındıktan sonra firma emisyon izni için başvuru yapar.)
İşletme Belgesi: Tehlikeli kimyasal madde bulunduran, 50 kişi ve üzeri eleman çalıştıran işletmelerden istenir. İşyerlerinin kurma iznine uygun olarak kurulduğunun tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce yapılan incelemede iş sağlığı ve güvenliği konusunda noksan husus bulunmaması halinde işletme belgesi verilir.