İmalat Yeterlilik Belgesiİşletmelerin belli miktardaki ürün ve hizmeti belirli bir zaman diliminde mevcut imkanlarla yapmaya müsait olup olmadıklarının tespit edilmesi için ticaret ve sanayi odalarına sunulan belgedir. İmalat Yeterlilik Belgesi düzenlenebilmesi için işletmenin geçeli bir kapasite raporuna sahip olması gerekmektedir.

Amaç ve Kapsam

İmalat Yeterlilik Belgesi, TSE ya da TSEK etiketli ürünlerin üretim yerleri ile ilgili olarak;
Personel,
Tesis,
Makine ve teçhizat imkanları ile
Kalite kontrol uygulamalarının yeterliliğini belirlemek amacıyla oluşturulmaktadır.
İmalat Yeterlilik Belgesi, ürünün kalitesini temsil eden bir belge değildir. İşletme (firma) adına düzenlenmektedir ve geçerlilik süresi bir yıldır. İmalat Yeterlilik Belgesi, genellikle kamu ihalelerinde üreticilerden talep edilmektedir. İhalelerde firmanın kapasite raporu dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Kapasite Raporu, istenen ürünün tedariki veya üretimi noktasında firmanın teknik yeterliliğini göstermektedir.

Kapasite Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Kapasite Raporu, sanayi odalarına kaydolmak suretiyle sanayi kuruluşu niteliği kazanan tüzel kişilerin kimlik kartı mahiyetindeki rapordur.
Kapasite Raporu, işletmenin irtibat bilgileri, üretim konuları, yıllık üretim kapasiteleri, kullandığı teknoloji, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgileri gibi hususları içermektedir.

Kapasite Raporu alım süreci şu şekilde işlemektedir:
Kapasite Şubesinin görevlendirdiği ekspertiz heyetleri firma işyerinde inceleme yapmakta ve işletmenin belgeleri değerlendirilmektedir. İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda Kapasite Raporu düzenlenmekte ve başvurulan Oda tarafından elektronik ortamda hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) onayına sunulmaktadır. Rapor, TOBB tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmaktadır.

İmalat Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Süreci

Belgelendirme işlemlerine başlarken ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır:
•    Başvuru dilekçesi (firma antetli)
•    Sanayi Sicil Belgesi (fotokopi)
•    Kapasite Raporu (fotokopi)
•    İmza Sirküsü
•    Oda hizmet ücreti yatırıldığını gösterir belge (dekont vs.)

Belgelendirme sürecinde yapılacaklar ana hatlarıyla şu şekildedir:

Firma tarafından sürece hazırlık yapılır. Belgelendirme sürecinde projeyi yönetecek ekip teşkil edilir. Firmanın mevcut durumunun (kapasite) analizi yapılır. Standartların gereksinimlerinin ne ölçüde karşılandığı hususunda analiz yapılır ve eksikler tespit edilir. Standardın gereklilikleri yerine getiriliyorsa İmalat Yeterlilik Belgesi için başvuru işlemleri başlatılabilir.

İmalat Yeterlilik Belgesi için müracaat işlemleri ise şu şekilde yürümektedir:
Talep sahibi (firma yetkilisi) ilgili evrakları dilekçeye ekleyerek başvurmaktadır. Oda (Sanayi veya Ticaret) Meclisi tarafından belirlenen hizmet ücreti, firma yetkilisince Oda veznesine yatırılacak ve Oda raportörü tarafından firmaya ait kapasite raporu incelenecektir. Sonrasında İmalat Yeterlilik Belgesi hazırlanır. Oda genel sekreteri tarafından imzalandıktan ve mühürlendikten sonra belgenin bir nüshası talep sahibine verilmektedir. Başka bir nüshası da firmanın dosyasında saklanmaktadır.