Marka Değerleme

Marka değeri; markalar ve kurumlar için yapılan tüm operasyonel, pazarlama ve iletişim yatırımlarının sonucunda ortaya çıkan değerlerin, algıların, itibar ve vaatlerin bütününden oluşur.

"Marka Değerleme" hangi durumlarda avantaj sağlar?

• Satınalma ve birleşmeler
Firmaların gerçek değerini hesaplarken doğru ve tutarlı marka değerleme ve bilinirlik araştırma raporları taraflar arasında dikkate alınacak kritik unsurlardandır.

• Marka el değiştirme ve devir işlemleri
Bu işlemlerde hem alıcı hem de satıcı açısından marka değerinin hesaba katılarak doğru fiyatın belirlenmesi için marka değerleme raporu büyük önem arz etmektedir.

• Hisse devirleri
Müşteri firmada hisse devri veya paylaşımı söz konusu olacak ise, duran varlıklarla beraber marka haklarının da paylaştırılması kaçınılmazdır.

• Bayilik & franchise
Marka kullanım haklarının belirli bir süre için başka bir firma veya şahsa kullandırılması aşamasında talep edilen/edilecek bedelin tespiti veya değerlendirilmesi için marka değerleme raporu önemli rol oynayacaktır.

• Marka hakkına tecavüz
Aynı veya yakın sektörlerde marka benzerliklerinden doğacak hak kayıpları sebebi ile dava açılması durumunda, mahkemeye sunulacak en önemli referans dokumanlar arasında marka değerleme raporu yer almaktadır.

• Kredi Teminatı
Kredi alımı sırasında müşteri firmanın yurtiçindeki ve yurt dışındaki kurumlara sunacağı marka değer raporu kredi alım sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.

• Lisanslama
Holding şirketleri, bünyesinde bulunan ve aynı markayı kullanan şirketlere, belirlenen marka değeri üzerinden aylık veya yıllık lisans kullanım faturası kesebilmektedir.

• Pazarlama ve Yatırım faaliyetlerinin başarısını ölçmek
Belirli zaman aralıklarıyla yapılacak marka değerleme sayesinde, dönemler itibarıyla şirketin yapmış olduğu pazarlama ve yatırım faaliyetlerinin ne derece etkili olduğu tespit edilebilmektedir.

• Turquality’e hazırlanan firmalar
Turquality denetimi sırasında ilgili firmanın, son beş yılda markası ile ilgili yaptığı araştırmalar sorulmaktadır. Bu kapsamda firma için en değerli araştırmalardan biri de marka değerinin ölçtürülmesidir.

• Yurtdışında distribütör ağını genişletmek
Yurtdışında daha iyi bir distribütör ile sürdürülebilir temellere dayalı bir iş ortaklığı yapabilmek için, markanın değerinin bilinmesi taraflar arasında önem teşkil etmektedir.

• İflas Erteleme
Nakit sıkışıklığında veya cari ödemelerdeki sıkıntılarda, ticaret mahkemelerine başvurarak mevcut borçların ödeme stratejileri ile birlikte marka değerinin de iletilmesi, iflas erteleme aşamasında firmalara önemli katkı sağlamaktadır.

• Tanınmış Marka
Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve yargı kararları bir markanın tanınmış marka olabilmesi için taşıması gereken kriterleri belirlemiş bulunmaktadır. Söz konusu kriterler 18 ana başlık altında toplanarak Türk Patent tarafından ilan edilmiştir. Bu ana başlıklardan bir tanesi de markanın parasal değeridir.

Yönetim değişikliklerinde bir başarı kriteri
Düzenli olarak alınan marka değerleme raporu sayesinde, şirket sahipleri veya Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen icra ekibinin başarısını takip edebilecek ve hedeflenen ölçüde katkı sağlayıp sağlanmadığı ölçülebilecektir.

Marka değerleme yöntemleri nelerdir? Gelecek Patent, hangi değerleme yöntemini kullanmaktadır?

Gelecek PatentPazar (piyasa) ve Gelir odaklı karma modeli kullanmaktadır. Bu model dünya çapında kabul gören ve en büyük değerleme firmaları tarafından kullanılan modeldir. Yalnızca maliyet, gelir ya da piyasa odaklı bir yöntemin kullanılması, gerçek marka değerinin sadece bir kısmını yansıtacaktır.

Bu kapsamda hazırladığımız marka değerleme raporları uluslararası finansal standartlara (US-GAAP, IAS/IFRS) ve değerleme normlarına (IDW S5, DIN/ISO 10668, DIN 77100) uygundur.

Ana hatları ile marka değeri hesaplama süreci ve mantığı nedir?

Değerleme için gerekli olan müşteri firma bilgileri, değerleme uzmanı tarafından, müşteri ilgili birimlerinden bizzat temin edilmektedir. Kullandığımız modelde, marka değerini etkileyen, geçmiş yıl ciroları, Pazar ve sektör koşulları, büyüme hedefleri ve gelir beklentileri gibi daha birçok parametre standart ve genel kabul görmüş formüller kullanılarak marka değeri hesaplaması yapılmaktadır. Marka değeri, ulusal ve uluslararası arenada kullanılabilmesi amacıyla EURO cinsinden hesaplanmaktadır.