Diğer Hizmetler

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 30. maddesine göre;
Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır.

Türk vatandaşı olmak,

Fiil ehliyetine sahip bulunmak,

Türkiye'de ikamet etmek,

Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,

En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

Enstitü tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavı'nda başarılı olmak,

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.

Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarına haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur.Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler. Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanunu'nun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır