Kamu İhale Kurumu Kayıt

Kamu İhale Kurumu Kayıt İşlemlerini hızlı ve guvenli bir biçimde profesyonel danışmanlarımız aracılığı ile yapmak için bize ulaşınız.

 

Protokol ekinde gönderilmesi gereken belgeler:

Firmanız gerçek kişi ise;

Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,

Noter tasdikli imza beyannamesi

Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Firmanız tüzel kişi ise;

İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,

Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi