Marka Olabilecek veya Olamayacak İşaretler

Bir işaretin marka olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez (KHK Mad. 7):
a) 5 inci maddede belirtilen marka tanımına girmeyen işaretler,
b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha
önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak
belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya
ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya
esas unsur olarak içeren markalar,
e) Malın özgün yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek
için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren
işaretler,
f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi
konularda halkı yanıltacak markalar,
g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris
Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,
h) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan
kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili
mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren
markalar,
ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris S özleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı
maddesine göre tanınmış markalar,
i) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
k) Kamu düzenine ve genel ahlâka aykırı markalar.
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle
ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c), (d)
bentlerine göre tescili reddedilemez.
Ticaret unvanları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, marka olarak tescil
edilmedikçe marka sayılmaz.
Gerçek ya da tüzel kişiler birden çok marka tescil başvurusunda bulunabilir.
Ticaret ve hizmet markası birlikte veya ayrı ayrı tescil ettirilebilir. Bir marka başvurusu;
ticaret, hizmet, ticaret ve hizmet, garanti veya ortak marka çeşitlerinden sadece birisi
için yapılmalıdır.